Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ο Καθηγητής Π. Βλάμος

Social Media
Δημοσίευση: 17-12-2020 20:46 | Προβολές: 1320
image

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 14. 2) Τις διατάξεις του εδ. α και β της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 4610/2019. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 653/20.08.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3015
3) Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 816/19.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των Συντονιστικών Επιτροπών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
4) Το υπό στοιχεία Ι.Π.: 3306/8.7.2020 πρακτικό της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου, των Διευθυντών και μελών κάθε Ινστιτούτου του ΠΕΚ του Ι.Π.
5) Την από 28.7.2020 (23η συνεδρίαση) Απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π. που αφορά στην επιλογή δύο μελών για τη συντονιστική επιτροπή του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών του Ι.Π.
6) Το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 819/16.11.2015 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου Βασίλειου Χρυσικόπουλου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
7) Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 3075/4.12.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλειου Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
8) Το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 678/14.12.2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 29.11.2017 απόφαση της Συγκλήτου / 5η συνεδρίαση, που αφορά στη διόρθωση της υπ’ αρ.: 2780/9.11.2015 απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη: «... με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018.
9) Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 842/20.2.2020 απόφαση, που αφορά στην 3η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2019-2020.
10) Την υπ’ αρ. 190/15.1.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου» (Β΄289).
11) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζουμε:

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Παναγιώτη Βλάμο.


Επιστροφή