Έρευνα

Σκοπός της έρευνας που διεξάγεται στο Π.Ε.Κ. είναι:

Α) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και η ενίσχυση της σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ελληνική (τόσο τοπική, όσο και ευρύτερη) κοινωνία, οικονομία, επιχείρηση και παραγωγή,
Β) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, ιδίως στους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς και πεδία, μέσω της στήριξης, αλλά όχι μόνον, των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Γ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδίως σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς και πεδία,
Δ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, ιδίως σε σχέση με τους τομείς ενδιαφέροντος του Π.Ε.Κ.
Ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ:

α) προωθεί την έρευνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
β) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης, υποβάλλει ερευνητικές προτάσεις, αποδέχεται και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, καταρτίζει γνωμοδοτήσεις και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς και τα πεδία έρευνας του Π.Ε.Κ.
γ) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
δ) αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται (ο κατωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός) με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου,ελληνικά και της αλλοδαπής, Ο.Τ.Α., συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ενημέρωση: 17-12-2020